Fundusze unijne

Fundusze unijne

UNI-KAT SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR 1/FWI-19/2020/1/UPG/279 GRANT Z FUNDUSZU WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

Celem projektu jest
Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/ świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 60 000,00 zł

Fundusze unijne

Nr Umowy: POIR.03.04.00-04-0115/20-00

Projekt: „Wsparcie przedsiębiorstwa UNI-KAT sp. z o.o. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami występującymi wskutek epidemii COVID-19.”,

w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel Projektu:
Wsparcie przedsiębiorstwa UNI-KAT sp. z o.o. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami występującymi wskutek epidemii COVID-19

Rezultat projektu:
„Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa”-3

Wartość projektu: 232 329,75 zł
Dofinansowanie: 100%

Program operacyjny „Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3”,

Projekt: “Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.”

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest internacjonalizacja innowacyjnych MASZYN CNC oraz aplikatora kleju opracowanych przez Wnioskodawcę.

Rezultat projektu:
Rezultatem projektu będzie rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym w szczególności rynku białoruskim. Umożliwi to pozyskanie przychodów z eksportu i rozwój firmy i jej działalności eksportowej. Planowane jest dotarcie do minimum 1 dużego dystrybutora i osiągnięcie przychodów w wysokości co najmniej 800 tyś zł w okresie 2 lat od końca projektu. Wnioskodawca przewiduje jednak, że wynik ten może być wielokrotnie wyższy ze względu na wysoką wartość oferowanych maszyn.

Wartość projektu: 587 400.00 PLN
Dofinansowanie: 352 440.00 PLN